Điện Thoại: 212.3.833120
Album Ảnh
Liên Kết Website
Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập41
Tổng số người xem 876918
Tổng số lượt xem 1441965

Câu Hỏi: Chế độ chính sách 116/2010.

Tôi xin được hỏi: Tôi công tác tại UBND xã Quang Huy từ tháng 07/2004, đến tháng 04 năm 2014 tôi có Quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới thuộc UBND xã Mường Thải và tôi đã được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu và chuyển vùng công tác quy định tại khoản 1; điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ, đến ngày 10 tháng 02 năm 2017 tôi lại có quyết định chuyển công tác đến UBND xã Huy Thượng. Vậy tôi có được hưởng thêm trợ cấp chuyển vùng quy định tại khoản 2,3, điểm b, c Điều 8. của nghị định 116/2010 về trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hay không? nếu được hay không được cấp nào sẽ trả lời cho tôi biết bằng văn bản để tôi được biết.

Người hỏi: Đinh Văn Mạnh - Hỏi vào ngày 28/04/2017 10:54:32
Trả lời bởi Ngày trả lời: 06/12/2017 14:04:56

* Trả lời:

Theo Khoản 3 Điều 2 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định: Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Còn tại Điều 8 của Nghị định trên quy định trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu. Cụ thể:

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau: Dưới 3 tháng thì không tính; Từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được tính bằng 1/2 năm công tác; Từ trên 6 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác.

Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Như vậy nếu như bạn được hưởng trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo chế độ chính sách được quy định tại Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ thì sẽ không được hưởng chế độ trợ cấp này nữa (áp dụng theo Điều 3 Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Còn trong trường hợp bạn chưa được hưởng chế độ này theo Nghị định Nghị định 61/2006/NĐ-CP thì bạn sẽ được hưởng theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.