Điện Thoại: 212.3.833120
Album Ảnh
Liên Kết Website
Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập27
Tổng số người xem 858599
Tổng số lượt xem 1393711

Câu Hỏi: Về tuyển dụng.

Tôi xin hỏi lúc trước tôi có được UBND huyện quỳnh nhai cho đi học trường quân sự tỉnh sơn la, và bây giờ tôi ra trường được 3năm rồi mà tôi vẫn chưa tìm được việc làm phù hợp với nghàh học của mình. Vậy tôi muốn hỏi UBND huyện chỉ cho đi học và đào tạo ra thôi mà không sắp xếp công việc phù hợp với ngàh học của tôi à. Tôi mong nhận được câu trả lời của các đồng chí.( tôi học ngàh cao đẵng khoa học cây trồng) Xin cảm ơn!

* trả lời: căn cứ theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La bạn có thể xem trường hợp của bạn thuộc khoản nào của hướng dẫn để tìm câu trả lời

Người hỏi: Lò văn minh - Hỏi vào ngày 17/08/2017 22:38:25
Trả lời bởi Ngày trả lời: 06/12/2017 14:04:48

* trả lời: căn cứ theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La bạn có thể xem trường hợp của bạn thuộc khoản nào của hướng dẫn để tìm câu trả lời

UBND TỈNH SƠN LA
SỞ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 31/HD-SNV

Sơn La, ngày 13 tháng 01 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, CÔNG CHỨC CẤPXÃ, VIÊN CHỨC ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÀO TẠO THEO CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN

Căn cứ Nghị định số 134/2006/NĐ-CPngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dụctrình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống, giáo dục quốc dân;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CPngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ,công chức;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CPngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CPngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc, quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức ngườidân tộc thiểu số quy định tại Điều 11, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBNDngày 03/10/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chứcbộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước,các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấpquản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao độnghợp đồng theo Nghị định số 68 thuộc UBND cấp tỉnh, thuộc sở, ban, ngành, UBND cấphuyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện;

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-BCSĐngày 10/12/2014 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai thựchiện tuyển dụng công chức, công chức cấp xã, viên chức đối với người đào tạotheo chế độ cử tuyển như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

1. Hướngdẫn này, quy định về tuyển dụng công chức, công chức cấp xã, viên chức đối vớingười dân tộc thiểu số được đào tạo theo chế độ cử tuyển trên địa bàn tỉnh SơnLa.

2. Ngườidân tộc thiểu số được đào tạo theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp ra trườngđược tuyển dụng không qua thi tuyển và xét tuyển vào công chức, công chức cấpxã, viên chức và được phân công công tác theo quy định tại Nghị định số134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào cáccơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốcdân.

3. UBNDhuyện có trách nhiệm tuyển dụng công chức cấp xã, viên chức, đề nghị Chủ tịchUBND tỉnh tuyển dụng công chức cấp huyện đối với người dân tộc thiểu số do UBNDhuyện đề xuất cử đi học đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trungcấp chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển. Trường hợp một số lĩnh vực, ngành nghềmà UBND huyện không có vị trí việc làm để tuyển dụng (như bác sỹ, dược sỹ..) lậphồ sơ gửi Sở Nội vụ để trình UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiệntuyển dụng; hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị của UBND huyện, hồ sơ cá nhân.

4. Đối vớisở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp có thẩm quyền tuyển dụng viên chức theo phân cấp,thực hiện tuyển dụng đối tượng cử tuyển sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịchUBND tỉnh.

II. ĐIỀU KIỆN, HỒSƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG; NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG ĐỐI TƯỢNG CỬ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký tuyển dụng

1.1. Người đăng ký tuyển dụng phải cóđủ các điều kiện sau:

a) Là người dân tộc thiểu số được đàotạo theo chế độ cử tuyển được quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trìnhđộ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

b) Đảm bảo điều kiện theo quy định tạiĐiều 36, Luật Cán bộ, công chức (đối với người dự tuyển vào công chức, công chứccấp xã); Điều 22, Luật Viên chức (đối với người dự tuyển vào viên chức).

1.2. Những người sau đây không đượcđăng ký tuyển dụng:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấphành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa đượcxóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh,cơ sở giáo dục.

2. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng

2.1. Tuyển dụng công chức: Thực hiện theo quy địnhtại Điều 2, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ; kèm theoquyết định cử đi học theo chế độ cử tuyển của cấp có thẩm quyền.

2.2. Tuyển dụng công chức cấp xã: Thực hiện theoquy định tại Điều 11, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ;kèm theo quyết định cử đi học theo chế độ cử tuyển của cấp có thẩm quyền.

2.3. Tuyển dụng viên chức: Thực hiện theo quy địnhtại Điều 2, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ; kèm theoquyết định cử đi học theo diện cử tuyển của cấp có thẩm quyền.

3. Nguyên tắc tuyển dụng

Căn cứ vào chỉ tiêu, biên chế được giao, UBND huyệnthực hiện tuyển dụng đối tượng cử tuyển theo quy định tại Thông tư liên tịch số02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của liên bộ Bộ Nội vụ - Ủy ban Dân tộc.Trường hợp số lượng cử tuyển nhiều hơn chỉ tiêu, biên chế hiện có để tuyển dụng,thực hiện nguyên tắc xét như sau:

3.1. Đối với tuyển dụng công chức, viên chức:

Căn cứ vào tổng điểm (điểm trung bình cộng kết quảcác môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ,chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển cộng với điểm trung bìnhcộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển)để tuyển dụng theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trường hợpở chỉ tiêu cuối cùng có từ 02 người trở lên có tổng điểm bằng nhau, thực hiệnKhoản 2, Điều 10, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ thựchiện ưu tiên tuyển dụng theo thứ tự sau:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

b) Thương binh;

c) Người hưởng chính sách như thương binh;

d) Con liệt sĩ;

đ) Con thương binh;

e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;

g) Người dân tộc ít người;

h) Đội viên thanh niên xung phong;

i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia pháttriển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

l) Người dự tuyển là nữ.

Trường hợp thực hiện xét tuyển theo quyđịnh trên mà không xác định được người trúng tuyển, Chủ tịch UBND huyện quyết địnhngười trúng tuyển đối với tuyển dụng viên chức, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyếtđịnh người trúng tuyển đối với tuyển dụng công chức.

3.2. Đối với tuyển dụng công chức cấpxã:

Căn cứ vào trình độ của người dự tuyển(trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp có chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyểndụng), tuyển dụng theo nguyên tắc từ trình độ cao xuống thấp; trường hợp ở chỉtiêu cuối cùng có từ 02 người trở lên có trình độ bằng nhau thì căn cứ vào tổngđiểm (cách tính tổng điểm thực hiện theo quy định tại Điểm 3.1, Khoản 3, MụcII, hướng dẫn này) của người dự tuyển để tuyển dụng theo nguyên tắc từ cao xuốngthấp; trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển, thì ưu tiên tuyển dụngtheo quy định tại Điểm 3.1, Khoản 3, Mục II, hướng dẫn này.

4. Tổ chức tuyển dụng

4.1. Căn cứ chỉ tiêu, biên chế tuyểndụng, Phòng Nội vụ có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện thông báo tuyển dụngcông khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện; gửi thông báo tuyểndụng tới UBND các xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND xã); niêm yết thôngbáo tuyển dụng tại trụ sở làm việc của UBND huyện, UBND xã, Phòng Nội vụ trongthời gian thu nhận hồ sơ để các đối tượng cử tuyển biết, nộp hồ sơ dự tuyển.

4.2. Thời gian thu nhận hồ sơ: 30 ngày.

4.3. Phòng Nội vụ có trách nhiệm thu nhận, thẩm định,xét duyệt hồ sơ; trình UBND huyện quyết định tuyển dụng theo phân cấp quản lýcán bộ, công chức, viên chức.

5. Thẩm quyền quyết định tuyển dụng công chức,công chức cấp xã, viên chức đối với đối tượng cử tuyển

5.1. Đối với tuyển dụng công chức cấp huyện: Saukhi tổ chức xét duyệt, UBND huyện gửi hồ sơ về Sở Nội vụ để thẩm định, trình Chủtịch UBND tỉnh quyết định; hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND huyện;hồ sơ cá nhân (thực hiện theo quy định tại Điểm 2.1, Khoản 2, Mục II hướng dẫnnày và Điều 9, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ).

5.2. Đối với tuyển dụng công chức cấp xã, viên chức:Sau khi tổ chức xét duyệt, Chủ tịch UBND huyện quyết định tuyển dụng theo phâncấp; chỉ đạo ký hợp đồng làm việc theo quy định.

6. Báo cáo kết quả tuyển dụng công chức cấp xã,viên chức

Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc tuyển dụng,UBND huyện báo cáo kết quả tuyển dụng công chức cấp xã, viên chức đối với đốitượng cử tuyển với Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Hồ sơ báo cáo gồm:Báo cáo kết quả tuyển dụng (trong đó có nêu rõ kết quả triển khai thực hiện; nhữngthuận lợi, khó khăn, đề xuất kiến nghị); danh sách thí sinh được tuyển dụng;danh sách thí sinh dự tuyển.

III. QUY ĐỊNH CHUYỂN TIẾP

1. Đối với các huyện đã xây dựng kế hoạchtuyển dụng công chức cấp xã hoặc xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức được SởNội vụ phê duyệt trước ngày 01/11/2014 (ngày Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDTngày 11/9/2014 của liên bộ Bộ Nội vụ - Ủy ban Dân tộc có hiệu lực) thì vẫn triểnkhai thực hiện tuyển dụng, đối tượng cử tuyển và các đối tượng khác theo quy địnhcủa pháp luật.

2. Các huyện xây dựng kế hoạch tuyển dụng từthời điểm Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của liên bộBộ Nội vụ - Ủy ban Dân tộc có hiệu lực thi hành (ngày 01/11/2014) thì thực hiệnnhư sau:

Căn cứ vào kế hoạch tuyển dụng, quyết định phê duyệtcủa Sở Nội vụ, UBND các huyện tiến hành rà soát số lượng cử tuyển đã tốt nghiệpra trường theo từng chuyên ngành; căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn vị trí việc làmcần tuyển, số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển của cử tuyển, tiến hành thẩm định hồsơ, thực hiện tuyển dụng theo quy định tại Khoản 3, Phần II hướng dẫn này cho đếnhết chỉ tiêu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Sau khi đã tuyển dụng đối tượngcử tuyển, UBND các huyện thông báo tuyển dụng, thực hiện tuyển dụng các chỉtiêu còn lại theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao,chỉ tiêu, biên chế được tuyển dụng, số lượng cử tuyển đã tốt nghiệp ra trường,UBND huyện tổ chức tuyển dụng đối với đối tượng cử tuyển, sau đó xây dựng kế hoạchvà tổ chức tuyển dụng các chỉ tiêu còn lại theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc,phản ánh về Sở Nội vụ để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các sở, ban, ngành;
- Đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh:
- Tổ chức xã hội nghề nghiệp;
- UBND các huyện;
- Lưu VT, QLCCVC, Long 50 bản.

GIÁM ĐỐC
Lưu Minh Quân