Điện Thoại: 212.3.833120

danh sách các hợp tác xã thủy sản huyện Quỳnh Nhai

Cập nhật: 2017-07-25 15:52:25
Lượt xem: 635

 

 

UBND HUYỆN QUỲNH NHAI

TỔ TƯ VẤN THỦY SẢN

 

DANH SÁCH

Hợp tác xã thủy sản trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai

Đến thời điểm 30/6/2017


 

I. XÃ CÀ NÀNG

1. HTX  Nông lâm Thủy sản Giang Lò

- Giám Đốc ông Lò Văn Nguyên

- Địa chỉ giao dịch: Bản Giang Lò - Cà Nàng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại : 01667659420.

- Tài Khoản: 7908201001654; Mã Số Thuế: 5500542553.

II. XÃ MƯỜNG CHIÊN

1. HTX Nông lâm Thủy sản Mường Chiên

- Giám Đốc ông Hoàng Văn Họa

- Địa chỉ giao dịch: Bản Mường Chiên - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0943738044

- Tài Khoản: 7908201001654; Mã Số Thuế: ....................

III. XÃ PẮC MA - PHA KINH

1. HTX Thủy sản Thủy Sinh

- Giám đốc ông Lừ Văn Quý

- Địa chỉ giao dịch : Bản Pắc Ma -  Xã Pắc Ma Pha Kinh - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0168989908

- Tài Khoản : 7908201001841; Mã Số Thuế:5500544134.

 

IV. XÃ CHIỀNG ƠN

1. HTX Thủy sản Chiềng Ơn

- Giám đốc ông Lò Văn Khổ

- Địa chỉ giao dịch : Bản Xe Ngoài  - Chiềng Ơn - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01255045338

- Tài Khoản: 9708201000799; Mã Số Thuế: 5500460181.

2. HTX Vận tải Hợp Lực

- Giám Đốc ông Nguyễn Hữu Sơn

- Địa chỉ giao dịch: Đầu Cầu Pá Uôn - Chiềng Ơn - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại : 0945000999

-  Tài Khoản : 41110000166819; Mã Số Thuế: 5500427462.

3. HTX Thủy sản Hồ Quỳnh

- Giám Đốc bà Lò Thị Phâứ

- Địa Chỉ Giao dịch: Đầu Cầu Pá Uôn - Chiềng Ơn - Quỳnh Nhai 

- Số điện thoại: 01258351529

-  Tài Khoản: 79080201001727; Mã Số Thuế: 5500546149.

4. HTX Thủy sản Trường Đỉnh

- Giám Đốc ông Lù Văn Đỉnh

- Địa chỉ Giao dịch : Bản Xe Ngoài - Chiềng Ơn - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại : 01274343213

-  Tài Khoản: 7908201001631; Mã Số Thuế: 5500542088.

5. HTX Thủy sản Phúc Đún

- Giám Đốc ông Lò Văn Chắt

- Địa chỉ giao dịch: Bản Văn Pán - Chiềng Ơn - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01657969351

-  Tài Khoản: 7908201001829; Mã Số Thuế: 5500549118.

V. MƯỜNG GIÀNG

1. Công ty TNHH Xa Thư

- Giám Đốc ông Lường Văn Ngoa

- Địa chỉ giao dịch: Bản Pá Uôn - Mường Giàng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0948953649

-  Tài Khoản: 7906201002081; Mã Số Thuế: 5500501885

2. HTX Thủy sản Thương Tuyên

- Giám Đốc ông Lừ Văn Tuyên

- Địa chỉ giao dịch: Xóm 7 - xã Mường Giàng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại : 0944267989

 - Tài Khoản : 7908201001858; Mã Số Thuế: 5500423806

3. HTX Thủy Sản Xóm 8

- Giám Đốc ông Điêu Chính Thọ

- Địa chỉ giao dịch: Xóm 8 - Mường Giàng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0948609272

-  Tài KHoản: 7908201001625; Mã Số Thuế:5500542553

VI. Xã CHIỀNG BẰNG

1. HTX Thủy sản Chiềng Bằng

- Giám Đốc ông Lò Văn Khặn

- Địa chỉ giao dịch: Co chặm - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01695409228

-  Tài KHoản: 7908820100760; Mã Số Thuế:5500455237.

2. HTX Thủy sản Bó Ban

- Giám Đốc ông Là Văn Khặn

- Địa chỉ giao dịch:  Bản Bó Ban - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01682545512

- Tài Khoản: 7908201001569; Mã Số Thuế:5500544656

3. HTX thủy sản Co Hả

- Giám Đốc ông Lù Văn Đoan

- Địa chỉ giao dịch: Bản Co Hả - Chiềng Bằng- Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01669333680;

- Tài khoản: 7908201001517; Mã Số Thuế:5500544631

4. HTX Thủy sản bản Bung

- Giám Đốc ông Lường Văn Chaư

- Địa chỉ giao dịch: Bản Bung - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại : 01673365481

- Tài Khoản: 7908201001496; Mã Số Thuế:5500544166

5. HTX NLN Thủy sản Hoa Ban  

- Giám Đốc ông Lò Văn Ban

- Địa chỉ giao dịch: Co Chặm - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01698778479

- Tài Khoản: 7908201001546

- Mã Số Thuế:5500544159

6. HTX Thủy sản Bản Bỉa

- Giám Đốc ông Lò Văn Hốm

- Địa chỉ giao dịch: Bản Bỉa - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01694787418

- Tài Khoản: 7908201001500; Mã Số Thuế: 5500544688

7. HTX Thủy sản Bản Xe

- Giám Đốc ông Lò Văn Hoạn

- Địa chỉ giao dịch : Bản Xe - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01663675589

- Tài Khoản: 7908201001598; Mã Số Thuế:5500544381

8. HTX Thủy sản Pú Hay

- Giám Đốc ông Lò Văn Hòa

- Địa chỉ giao dịch: Bản Bó Ban - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01629335571

- Tài Khoản: ................................; Mã Số Thuế:55005544663.

9. HTX Thủy sản Bản Hậu

- Giám Đốc ông Lù Văn Tụt

- Địa chỉ giao dịch: Bản Hậu - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01696285598

- Tài Khoản: 7908201001602; Mã Số Thuế:5500544712

10. HTX Thủy sản Pom Sinh

- Giám Đốc ông Lò Văn Đi

- Địa chỉ giao dịch : Pom Sinh  - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01629919841

- Tài Khoản: 7908201001619; Mã Số Thuế:5500544328

11. HTX Thủy sản Sáng Tiến

- Giám Đốc ông Lò Văn Sáng

- Địa chỉ giao dịch: Bản Púa - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại : 01675255172

- Tài Khoản : 7908201001683; Mã Số Thuế:5500545988

12. HTX Thủy sản An Bình

- Giám Đốc ông Lò Văn Bình

- Địa chỉ giao dịch: Huổi Púa - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại : 0982330635

-  Tài Khoản : 7908201001530; Mã Số Thuế:5500544670.

13. HTX Thủy sản Bản Én

- Giám Đốc ông Lù Văn Xôm

- Địa chỉ giao dịch: Bản Én - Chiềng Bằng – Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01255829897

- Tài Khoản: 79082010015523; Mã Số Thuế:5500544649

14. HTX Thủy sản Thế Vinh

- Giám Đốc ông Là Văn Tiến

- Địa chỉ giao dịch: Bản Púa - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01686112160

-  Tài Khoản: .............................; Mã Số Thuế:5500548964

15. HTX Thủy sản Nhân Phương

- Giám Đốc ông Lò Nguyên Nhân

- Địa chỉ: Huổi Pay I - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0969730998

- Tài Khoản : 790820100180; Mã Số Thuế: 5500548192

16. HTX Thủy sản Xuân Phúc 689

- Giám Đốc ông Nguyễn Xuân Nguyện

- Địa chỉ giao dịch: Bản Chạ - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0941084888

- Tài Khoản : 7908201001740; Mã Số Thuế :5500547128.

17. HTX Thủy sản Quyết Bằng

- Giám Đốc ông Lò Văn Bằng

- Địa chỉ giao dịch: Huổi Pay I - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0949895104

- Tài Khoản: 790820100182; Mã Số Thuế:55005548643

18. HTX Nông nghiệp thủy sản Phương Bắc

- Giám Đốc ông Là Văn Phương

- Địa chỉ giao dịch: Huổi Cuổi - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0911503999

- Tài Khoản: 7908201001920

- Mã Số Thuế: 55005448185

19. HTX Thủy sản và Du lịch sinh thái Quỳnh Nhai

- Giám Đốc ông Là Văn Phong

- Địa chỉ giao dịch: Bản Huổi Cuổi - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0968760090

- Tài Khoản: 7908201001791; Mã Số Thuế: 5500548509.

20. HTX Thủy sản Thành Hưng

- Giám Đốc ông Mè Văn Hốm

- Địa chỉ giao dịch: Bản Huổi Cuổi- Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01638058222.

- Tài Khoản: 7908201001864; Mã Số Thuế: 5500548932.

21. HTX Thuỷ sản Bản Lóng

- Giám Đốc ông Cà văn Hoản

- Địa chỉ giao dịch : Bản Lóng - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01235129098

-  Tài Khoản: 7908201001785; Mã Số Thuế: 5500548636

22. HTX Thuỷ sản Phong Lan

- Giám Đốc ông Ngần Văn Phong

- Địa chỉ giao dịch: Pom Sinh - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01653328813

-  Tài Khoản: 7908201001762; Mã Số Thuế: 5500548629

23. HTX Thuỷ sản Cá Giống Quỳnh Nhai

- Giám đốc bà Đặng Thị Dân

- Địa chỉ giao dịch: Xóm 7 - Mường Giàng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01657314255

- Tài Khoản: .............................; Mã Số Thuế 5500549492

24. HTX Thuỷ sản Huổi Cuổi

- Giám đốc ông Lò Văn Quyết

- Địa chỉ giao dịch: Huổi Cuổi - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01638374738

- Tài Khoản: 7908201001835; Mã Số Thuế: 5500549439

25. HTX Thuỷ sản Ngọc Chaư

- Giám đốc ông Lù Văn Chaư

- Địa chỉ giao dịch: Bản Én - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0963446992

- Tài Khoản: 7908201001908; Mã Số Thuế 5500549427.

VII. MƯỜNG SẠI

1. HTX Thủy sản, Thủy cầm Bản Lái

- Giám đốc ông Cà Văn Minh

- Địa chỉ giao dịch: Bản Lái - Mường Sại - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01655495759

- Tài Khoản : 7908201001870; Mã Số Thuế:5500488962.

2. HTX Thủy sản bản Ít B

- Giám Đốc ông Tòng Văn Quý

- Địa chỉ giao dịch  Bản Ít B - xã Mường Sại - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01629922646

- Tài khoản: 7908201001648; Mã Số Thuế:5500545811.

3. HTX Thuỷ sản Ngọc Hùng

- Giám đốc ông Tòng Văn Loán

- Địa chỉ giao dịch: Bản Ít B - xã Mường Sại - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01697045259

-  Tài Khoản: 7908201001893; Mã Số Thuế: 5500549446.

4. HTX Thuỷ sản Bản Coi A

- Giám đốc ông Quàng Văn Hênh

- Địa chỉ giao dịch: Bản Coi A - Mường Sại - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0948945389

- Tài Khoản: 7908201001950; Mã Số Thuế: 5500551734

5. HTX Chăn nuôi tổng hợp Mường Sại

- Giám đốc ông Lò Văn Phát

- Địa chỉ giao dịch: Bản Ít A - Mường Sại - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01685750888 ( Lò Văn Nhất )

- Tài Khoản: 7908201001966; Mã Số Thuế: 5500551741.

VIII: Xã CHIỀNG KHOANG

1. HTX Thủy sản Chiềng Khoang

- Giám Đốc ông Tòng Văn Hưng

- Địa chỉ giao dịch : Bản Hán B - Xã Chiềng Khoang - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0967855492.

- Tài Khoản: 7908201001421; Mã Số Thuế:5500542095.

2. HTX Thủy sản Bản He

- Giám đốc ông Lường Văn Hải

- Địa chỉ giao dịch: Bản He - Chiềng Khoang – Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01626857387

- Tài Khoản : 7908201001733; Mã Số Thuế:5500547174.

IX. XÃ NẶM ÉT

1. HTX Thủy sản Liệp Muội

- Giám đốc ông Lò Văn Thanh

- Địa chỉ giao dịch: Bản Nà Hừa - xã Nặm Ét - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0944891921.

- Tài Khoản: 7908201001710; Mã Số Thuế:55005546156 ./.

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập34
Tổng số người xem 838719
Tổng số lượt xem 1331431
Album Ảnh
Liên Kết Website