Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Nhai
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập58
Tổng số người xem 438198
Tổng số lượt xem 636816
Nội dung
Số hiệu Ngày ban hành
Loại tài liệu Nơi ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
17-NQ/HU 27/12/2016 Nghị quyết Hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
85-KH/HU 20/3/2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
73-KH/HU 25/01/2017 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Khoa giáo năm 2017
62-KH/HU 23/11/2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
11-HD/HU 20/3/2017 Hướng dẫn học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đưa nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" vào sinh hoạt chi bộ, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
06-CTr/HU 29/7/2016 Chương trình hành động của Ban Chấp hành đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
09-CT/HU 24/01/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Quỳnh Nhai lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022
07-CT/HU 08/12/2016 Chỉ thị của Ban Thường vụ huyện ủy về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quỳnh Nhai lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022
70/TB-UBND 31/3/2017 Thông báo về việc tuyển dụng công chức xã huyện Quỳnh Nhai năm 2017
16/KH-UBND 03/4/2017 Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai năm 2017
72/BC-BCĐ 05/3/2017 Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính quý II năm 2017
77/BC-UBND 08/03/2017 Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính quý II năm 2017
54/TB-HĐXTVC 01/03/2017 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo năm 2016
212/KH-UBND 31/12/2016 Kế hoạch thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2017
20/KH-UBND 02/02/2017 Kế hoạch rà soát việc thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ trên địa bàn huyện
04/KH-UBND 05/01/2017 Kế hoạch về việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 của UBND huyện theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính Phủ
03/KH-UBND 05/01/2017 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
23/UBND-HĐXTDVC 24/01/2017 Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển giáo viên bậc THCS tham gia phỏng vấn; danh mục tài liệu và thời gian, địa điểm phỏng vấn (đối tượng ngoài cử tuyển)
22/UBND-HĐXTDVC 24/01/2017 Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển giáo viên bậc Tiểu học tham gia phỏng vấn; danh mục tài liệu và thời gian, địa điểm phỏng vấn (đối tượng ngoài cử tuyển)
21/UBND-HĐXTDVC 24/01/2017 Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển giáo viên bậc Mầm non tham gia phỏng vấn; danh mục tài liệu và thời gian, địa điểm phỏng vấn (đối tượng ngoài cử tuyển)