Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Nhai
ALBUM ẢNH

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in E:\AppServ\www\HUYEN\quynhnhai\view\theme\default\template\home\left.tpl on line 135
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập31
Tổng số người xem 382751
Tổng số lượt xem 558212
Nội dung
Số hiệu Ngày ban hành
Loại tài liệu Nơi ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
77/BC-UBND 08/03/2017 Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính quý II năm 2017
54/TB-HĐXTVC 01/03/2017 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo năm 2016
212/KH-UBND 31/12/2016 Kế hoạch thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2017
20/KH-UBND 02/02/2017 Kế hoạch rà soát việc thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ trên địa bàn huyện
04/KH-UBND 05/01/2017 Kế hoạch về việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 của UBND huyện theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính Phủ
03/KH-UBND 05/01/2017 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
23/UBND-HĐXTDVC 24/01/2017 Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển giáo viên bậc THCS tham gia phỏng vấn; danh mục tài liệu và thời gian, địa điểm phỏng vấn (đối tượng ngoài cử tuyển)
22/UBND-HĐXTDVC 24/01/2017 Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển giáo viên bậc Tiểu học tham gia phỏng vấn; danh mục tài liệu và thời gian, địa điểm phỏng vấn (đối tượng ngoài cử tuyển)
21/UBND-HĐXTDVC 24/01/2017 Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển giáo viên bậc Mầm non tham gia phỏng vấn; danh mục tài liệu và thời gian, địa điểm phỏng vấn (đối tượng ngoài cử tuyển)
20/UBND-HĐXTDVC 24/01/2017 Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển giáo viên bậc THCS tham gia phỏng vấn; danh mục tài liệu và thời gian, địa điểm phỏng vấn (đối tượng cử tuyển)
19/UBND-HĐXTDVC 24/01/2017 Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển giáo viên bậc Tiểu học tham gia phỏng vấn; danh mục tài liệu và thời gian, địa điểm phỏng vấn (đối tượng cử tuyển)
18/UBND-HĐXTDVC 24/01/2017 Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển giáo viên bậc Mầm non tham gia phỏng vấn; danh mục tài liệu và thời gian, địa điểm phỏng vấn (đối tượng cử tuyển)
3120/QĐ-UBND 29/12/2016 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Quỳnh Nhai năm 2017
1362/UBND-NN 31/12/2016 Về việc tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quản lý sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản
04/CT-UBND 19/01/2016 Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
06/KH-UBND 10/01/2017 Kế hoạch tổ chức đối thoại với ông Lường Văn Tăng, bản Lóng, xã Chiềng Bằng
3010/QĐ-UBND 23/12/2016 Quyết định công nhận xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND các xã
2974/QĐ-UBND 16/12/2016 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai
377/TB-UBND 12/12/2016 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2016 đối với đối tượng ngoài cử tuyển
376/TB-UBND 12/12/2016 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2016 đối với đối tượng cử tuyển