Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Nhai
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập56
Tổng số người xem 438194
Tổng số lượt xem 636812
Nội dung
Số hiệu Ngày ban hành
Loại tài liệu Nơi ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
345/TB-UBND 02/11/2016 Thông báo lịch tiếp công dan tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện
340/TB-UBND 31/10/2016 Thông báo chương trình kiểm tra thực địa và đối thoại giải quyết kiến nghị của công dân qua tiếp công dân định kỷ tháng 10 năm 2016
2681/QĐ-UBND 01/11/2016 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
100/KH-UBND 19/6/2016 Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của UBND huyện giai đoạn 2016 - 2020
2489/QĐ-UBND 13/10/2016 Quyết định ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện
316/TB-UBND 03/10/2016 Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện
155/KH-UBND 03/10/2016 Kế hoạch tổ chức đối thoại với bà Nguyễn Thị Lý, ông La Văn Chuyên, bản Chẩu Quân; bà Hoàng Thị Thuận, bản Co Sản, xã Mường Giàng huyện Quỳnh Nhai
254/KH-UBND 03/10/2016 Kế hoạch tổ chức đối thoại với ông Lềm Văn Chim, Lò Văn sơ, Tòng Văn Mon, Là Văn Chung, Là Văn Cửa, bản Muôn A xã Mường Sại huyện Quỳnh Nhai
1584/QĐ-UBND 06/6/2016 Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Nhai
78/CV-NV 13/9/2016 Về việc gửi đề tài sáng kiến cấp cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan trên địa bàn huyện
2199/QĐ-UBND 08/9/2016 Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chí trên địa bàn huyện năm 2017
2188/QĐ-UBND 08/9/2016 Quyết định ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các phòng, ban, đơn vị có thủ tục hành chính giải quyết tại bộ phận và UBND các xã trên địa bàn huyện
2187/QĐ-UBND 08/9/2016 Quyết định ban hành quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa hiện đại
288/TB-UBND 01/9/2016 Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện
214/TB-UBND 04/7/2016 Thông báo lịch kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2016
131/KH-UBND 19/8/2016 Kế hoạch khắc phục các tiêu chí bị đánh giá thấp về công tác cải cách hành chính huyện Quỳnh Nhai năm 2015
102/KH-UBND 24/6/2016 Kế hoạch mở lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức về công tác cải cách hành chính huyện Quỳnh Nhai năm 2016
133/KH-UBND 24/82/2016 Kế hoạch tổ chức đối thoại với công dân
215/TB-UBND 05/7/2016 Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực UBND huyện tháng 7 năm 2016
210/TB-UBND 01/7/2016 Lịch công tác của Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 03/7/2016 - 09/7/2016