Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Nhai
ALBUM ẢNH

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in E:\AppServ\www\HUYEN\quynhnhai\view\theme\default\template\home\left.tpl on line 135
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập45
Tổng số người xem 382789
Tổng số lượt xem 558250
Nội dung
Số hiệu Ngày ban hành
Loại tài liệu Nơi ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
76/BC-BCH 07/8/2017 Báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra từ cuối tháng 7 đến ngày 07/8/2017 tại các xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
179/KH-UBND 04/8/2017 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017
155/UBND-HĐXT 26/7/2017 Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn xét tuyển viên chức; danh mục tài liệu và thời gian, địa điểm phỏng vấn (Cấp Trung học cơ sở)
154/UBND-HĐXT 26/7/2017 Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn xét tuyển viên chức; danh mục tài liệu và thời gian, địa điểm phỏng vấn (Cấp Tiểu học)
153/UBND-HĐXT 26/7/2017 Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn xét tuyển viên chức; danh mục tài liệu và thời gian, địa điểm phỏng vấn (bậc học Mầm non)
149//TB-UBND 26/7/2017 Thông báo công bố công khai quy hoạch điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quỳnh Nhai đến năm 2020
156/TB-HĐXT 01/8/2017 Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức Đài Truyền thanh - Truyền hình; Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Quỳnh Nhai năm 2017
171/KH-UBND 26/7/2017 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo
36/CV-HĐXT 25/7/2017 Về việc danh mục tài liệu phục vụ công tác xét tuyển viên chức Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2017
1030/QĐ-UBND 26/7/2017 Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai năm 2017
683/UBND-NN 21/7/2017 Về việc hướng dẫn thực hiện các chương trình sử dụng nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2017
665/UBND-TCKH 17/7/2017 Về việc tăng cường công tác chi đạo điều hành ngân sách quý III năm 2017
166/KH-UBND 21/7/2016 Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018
154/KH-UBND 30/6/2017 Kế hoạch phòng chống tham nhũng lãng phí năm 2017
139/KH-UBND 15/6/2017 Kế hoạch ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017
418/KH-UBND 23/6/2017 Kế hoạch khắc phục Cải cách hành chính năm 2017
132/TB-UBND 26/6/2017 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Quỳnh Nhai năm 2017
10/CT-UBND 15/3/2017 Chỉ thị vể đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hoạt động công vụ công chức
81/KH-UBND 25/4/2017 Kế hoạc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017
611/QĐ-UBND 24/5/2017 Quyết định về việc phê duyệt phương án nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND các xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai