Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Nhai
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập69
Tổng số người xem 332329
Tổng số lượt xem 488370
Nội dung
Số hiệu Ngày ban hành
Loại tài liệu Nơi ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
1103/QĐ-UBND 04/4/2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN
215/TB-UBND 05/7/2016 THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN THÁNG 7 NĂM 2016
39/TB-UBND 04/03/2016 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG, ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN ĐỂ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
14/BC-UBBC 26/4/2016 BÁO CÁO MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016 - 2021
41/TB-UBND 07/03/2016 THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN
22/TB-UBND 01/02/2016 THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2015
3831/QĐ-UBND 25/12/2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HUYỆN QUỲNH NHAI NĂM 2016
09/TB-UBND 13/01/2016 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÙI MINH TÂN – PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẠI PHIÊN HỌP THỨ 49, UBND HUYỆN KHÓA XIX
17/UBND-NV 12/01/2016 VỀ VIỆC TIẾP TỤC QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ SỐ 25-CT/TU VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2014/QĐ-UBND NGÀY 21/3/2016 CỦA UBND TỈNH
89/QĐ-UBND 20/01/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUY I NĂM 2016 CỦA UBND HUYỆN QUỲNH NHAI
03/QĐ-UBBC 29/4/2016 BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHIỆM KỲ 2016 – 2021 THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ
210/TB-UBND 01/7/2016 LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TỪ NGÀY 03/7/2016 - 09/7/2016
133/KH-UBND 24/82/2016 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI VỚI CÔNG DÂN
102/KH-UBND 24/6/2016 KẾ HOẠCH MỞ LỚP TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HUYỆN QUỲNH NHAI NĂM 2016
131/KH-UBND 19/8/2016 KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC CÁC TIÊU CHÍ BỊ ĐÁNH GIÁ THẤP VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HUYỆN QUỲNH NHAI NĂM 2015
214/TB-UBND 04/7/2016 THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016
288/TB-UBND 01/9/2016 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
2187/QĐ-UBND 08/9/2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO MÔ HÌNH MỘT CỬA HIỆN ĐẠI
2188/QĐ-UBND 08/9/2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ VỚI CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ CÓ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT TẠI BỘ PHẬN VÀ UBND CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
2199/QĐ-UBND 08/9/2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2017