CÁC XÃ THUỘC HUYỆN QUỲNH NHAI
stt

Họ và Tên

Chức vụ

1

CÀ NÀNG

 

1

Lò Văn Tuấn

Bí thư

2

Cam Văn Chưn

Phó Bí thư

3

Hoàng  Văn Quân

PCT Hội đồng

4

Mao Văn Phong

Chủ tịch

5

Lò Văn Thích

Phó Chủ tịch

6

Vì Thị Toàn

Phó Chủ tịch

2

CHIỀNG BẰNG

 

1

Lường Thị Phượng

Bí thư

2

Tòng Văn Don

Phó bí thư

3

Là Văn Thâng

PCT Hội đồng

4

Mè Văn Phái

Chủ tịch

5

Là Văn Hoạt

Phô Chủ tịch

3

CHIỀNG KHAY

 

1

Lò Văn Đỉa

Bí thư

5

Hà Văn Quyết

Phó bí thư

3

Lò Văn Đại

PCT Hội đồng

4

Lò Văn Toản

Chủ tịch

25

Đặng Thái Học

Phó Chủ tịch

6

Hà Thị Ha

Phó Chủ tịch

4

CHIỀNG KHOANG

 

1

Nguyễn Văn Huy

Bí thư

2

Lò Văn Chơi

Phó Bí thư

3

Bạc Cầm Hùng

PCT Hội đồng

4

Lò Văn Nghĩa

Chủ tịch

5

Lò Văn Nguyễn

Phó Chủ tịch

6

MƯỜNG CHIÊN

 

1

Nguyễn Chí Thanh

Bí thư

2

Hoàng Văn Diên

Phó Bí thư

3

Điêu Chính Phánh

PCT Hội đồng

4

Trần Quốc Hưng

Chủ tịch

5

Lừ Văn Toản

Phó Chủ tịch

7

MƯỜNG GIÀNG

 

1

Lường Thị Duyên

Bí thư

2

Ngần Văn Hồng

Phó Bí thư

3

Bạc Thị Như

PCT Hội đồng

4

Lò Văn Tâm

Chủ tịch

5

Lò Văn Vùng

Phó Chủ tịch

6

Là Thị Tán

Phó Chủ tịch

8

MƯỜNG GIÔN

 

1

Lò Minh Phiệng

Bí thư

2

Tòng Văn Hiển

Phó Bí thư

3

Lường Thị Nguyên

PCT Hội đồng

4

Hoàng Văn Quyền

Chủ tịch

5

Tòng Văn Hiên

Phó Chủ tịch

6

Hoàng Văn Học

Phó Chủ tịch

9

MƯỜNG SẠI

 

1

Tòng Văn Xuân

Bí thư

2

Ngần Văn Đưa

Phó Bí thư

3

Lềm Văn Tiêng

PCT Hội đồng

4

Lò Văn Hồng

Chủ tịch

5

Lường  Văn Thủy

Phó Chủ tịch

10

NẬM ÉT

 

1

Bạc Cầm Chương

Bí thư

2

Quàng Văn Quyết

Phó Bí thư

3

Lường Văn Tinh

PCT Hội đồng

4

Quàng Văn Oai

Chủ tịch

5

Quàng Văn Hồng

Phó Chủ tịch

11

PÁ MA PK

 

1

Điêu Văn Phính

Bí thư

2

Lường Văn Bình

Phó Bí thư

4

Lừ Văn Thiến

Chủ tịch

5

Lò Văn Đội

Phó Chủ tịchThông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 477
  • Trong tuần: 6,093
  • Tất cả: 1,010,829
Đăng nhập