Quỳnh nhai tổng kết công tác xây dựng đảng (2021- 2025); tổng kết 15 năm thực hiện điều lệ đảng (2011-2025); công khai tài sản thu nhập cá nhân của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện năm 2023
Ngày 30/1, Huyện ủy Quỳnh Nhai tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng (2021- 2025), tổng kết 15 năm thực hiện điều lệ đảng (2011-2025); công khai tài sản thu nhập cá nhân của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện năm 2023. Đồng chí Đinh Trung Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ huyện.

Trong những năm qua, cùng với việc phát triển kinh tế xã hội, đảng bộ huyện Quỳnh Nhai luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, Ban ngành của tỉnh trong triển khai thực hiện công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng. Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai đã kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, đường lối, Nghị quyết đại hội đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Kế hoạch của cấp trên thành chương trình hành động, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi và xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa theo kết luận số 21-KL/TW khóa XIII ngày 25/10/2021. Việc đổi mới các nội dung, phương thức, công tác tư tưởng, tuyên truyền học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng luôn được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; việc giáo dục truyền thống cách mạng của đảng, tuyên truyền đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã góp phần nâng cao nhận thức, hành động trong đảng và nhân dân. Công tác xây dựng đảng về đạo đức được chú trọng. Hằng năm, đảng bộ huyện đã tổ chức ký cam kết tu dưỡng rèn luyện đến toàn thể cán bộ đảng viên. Chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện quy định về trách nhiệm, xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 của Ban thường vụ tỉnh ủy về nêu cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban thường vụ huyện ủy đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn quan tâm đào tạo phát triển nguồn đảng trong doanh nghiệp, ngoài khu vực hợp tác xã và Liên hợp tác xã. Kết quả, đã kết nạp được 441 đồng chí đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 593 đồng chí, tặng huy hiệu cho 350 đảng viên. Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được quan tâm thực hiện hiệu quả. Huyện ủy cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá như đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức.

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, huyện ủy Quỳnh Nhai tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt các quy định và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát kiểm soát các tổ chức đảng, đảng viên gắn với việc đổi mới việc học tập quán triệt các Nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, gần dân, tin dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, của cán bộ đảng viên; cũng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của nhân dân đối với đảng./.

Tác giả: Văn Thiệu - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập