Huyện Quỳnh Nhai ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024
Ngày 26/02/2024, Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Quyết định số ngày 277/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác nội vụ năm 2024.

Nhằm đánh giá chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại, kịp thời chấn chỉnh, đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác cải cách hành chính những năm tiếp theo. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Thông qua kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, phê bình những cơ quan, đơn vị chưa chủ động, chưa tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC. Thu thập thông tin phục vụ cho việc đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2024 của UBND các xã trên địa bàn huyện.

Năm 2024, Tổ kiểm tra cải cách hành chính của huyện sẽ kiểm tra trực tiếp tại 05 cơ quan, đơn vị và 05 xã trên địa bàn huyện.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm của các cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung vào các nội dung: Sự tích cực, chủ động, nghiêm túc trong công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính. Việc thực hiện các quy định về công tác chỉ đạo, điều hành và 06 nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính, cụ thể: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số và các nội dung khác có liên quan đến công tác cải cách hành chính./.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập