Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Quỳnh Nhai năm 2024

Trên cơ sở Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2021-2030, ngày 07/01/2024, UBND huyện Quỳnh Nhai ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Quỳnh Nhai năm 2024. Theo đó, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Quỳnh Nhai năm 2024 tiếp tục tập trung vào 06 nội dung chủ yếu (Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số) và 46 nhiệm vụ cụ thể với mục đích tiếp tục triển khai có hiệu quả lộ trình cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của huyện; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Chuyển đổi số, trong hoạt động công vụ ở các cơ quan, đơn vị, UBND các xã. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị; chú trọng cải thiện, nâng cao các chỉ số của huyện./.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập