Quỳnh Nhai đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính

Năm 2022, công tác CCHC của huyện đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, theo đó các nhiệm vụ CCHC được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực theo kế hoạch đề ra. Việc tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật được các đơn vị chủ động thực hiện, các văn bản ban hành đúng theo trình tự, thủ tục Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác rà soát, thống kê, công bố thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên; bộ máy bên trong các cơ quan cấp huyện, xã tiếp tục được rà soát sắp xếp tinh gọn; đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm bồi dưỡng thường xuyên, đặc biệt là cán bộ, công chức cấp xã; cơ chế tự chủ về tài chính được duy trì thực hiện và nhân rộng; Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành đã có sự đổi mới và đạt được những hiệu quả rõ rệt. Công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính được được UBND huyện tiến hành thường xuyên. Thực hiện tốt chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính theo quy định.

Năm 2023 các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, đặt ra mục tiêu rõ ràng, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của huyện bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, tuyên truyền cải cách hành chính. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền cải cách hành chính với nhiều hình thức để tạo sự đồng thuận trong xã hội và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời phát hiện, nhân rộng những điển hình, sáng kiến trong cải cách hành chính; tăng cường thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử theo quy định; triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong TTHC. Cập nhật, công khai TTHC dưới nhiều hình thức, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC. Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại Bộ phận một cửa huyện; công khai, niêm yết kết quả giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa hiện đại lên cổng thông tin./.

Tác giả: Thu Hà - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập