Triển khai, hướng dẫn thực hiện Tiêu chí Hệ thống chính trị và chuẩn tiếp cận pháp luật

         Thực hiện Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới; Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao; quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 307/KH-UBND ngày 12/10/2021 của UBND huyện về triển khai thực hiện xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025; Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND huyện về thành lập Tổ công tác rà soát tiêu chí; lập kế hoạch chi tiết các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 

Tổ công tác làm việc với UBND xã Chiềng Khay

         Ngày 18/7/2022, Phòng Tư pháp huyện tham gia Tổ công tác hướng dẫn UBND xã Chiềng Khay (trực tiếp công chức Tư pháp - Hộ tịch) thực hiện rà soát các chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Tiêu chí 18 về Hệ thống chính trị và chuẩn tiếp cận pháp luật, trong đó có 06 chỉ tiêu (Chỉ tiêu 18.1: Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn; Chỉ tiêu 18.2: Đảng bộ, chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Chỉ tiêu 18.3: Tổ chức chính trị - xã hội của xã được xếp loại chất hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Chỉ tiêu 18.4: Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định; Chỉ tiêu 18.5: Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội; Chỉ tiêu 18.6: Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển thôn, bản, tiểu khu). Các chỉ tiêu được rà soát chi tiết, cụ thể theo các hướng dẫn của cấp trên. Trong đó Chỉ tiêu 18.4 về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, hướng dẫn thực hiện việc duy trì xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức triển khai thực hiện 5 tiêu chí và 20 chỉ tiêu theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ đạt từ 80 điểm trở lên; Tổng số điểm của từng tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên; không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nhằm tiếp tục hoàn thiện góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Chiềng Khay đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023./.

 

                                                                      Phạm Hoa - Phòng Tư pháp

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập