Chương trình thông tin tuyên truyền về giảm nghèo đa chiều tại xã Chiềng Khay
Ngày 04/4, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với UBND xã Chiềng Khay tổ chức Truyền thông và giảm nghèo về thông tin Dự án 6: Tiểu dự án 2 “Truyền thông về giảm nghèo đa chiều” năm 2024.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào: phổ biến quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về mục tiêu giảm nghèo bền vững như: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng “phấn đấu đến năm 2030, cơ bản không còn 3 huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn; Chỉ thị 05-CT/ TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 23/6/2021 của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Nghị định số 27/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia; Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 07/10/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; Tuyên truyền lồng ghép phổ biến pháp luật về: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Di sản văn hóa; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Quốc phòng; Luật Dân quân tự vệ; Luật Nghĩa vụ quân sự; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa. Ngoài được truyền thông qua các văn bản, nhân dân còn được tuyên truyền dưới hình thức sân khấu hóa và các loại hình nghệ thuật biểu diễn phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa của địa phương và thu hút hơn 900 đại biểu và nhân dân tham gia.

anh tin bai

Chương trình thông tin tuyên truyền về giảm nghèo đa chiều tại xã Chiềng Khay 

Qua Truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường chủ động nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng; tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo; nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng trợ giúp pháp lý, huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025./.

Tác giả: Điêu Nhất - Phòng Văn hóa và Thông tin
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập