Quỳnh Nhai mở lớp Tập huấn truyền dạy phương pháp, kỹ năng bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống tiêu biểu Lễ hội “Kin Pang then” của người Thái trắng; xây dựng sản phẩm phát triển du lịch Quỳnh Nhai
Ngày 15/11/2023, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quỳnh Nhai tổ chức mở lớp tập huấn truyền dạy phương pháp, kỹ năng bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống tiêu biểu Lễ hội “Kin Pang then” của người Thái trắng; xây dựng sản phẩm phát triển du lịch Quỳnh Nhai. Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (giai đoạn 2021 – 2025).

Trong thời gian 3 ngày (15/11 – 17/11) hơn 70 học viên là Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú; những người thực hành am hiểu về văn hoá truyền thống có khả năng hướng dẫn truyền dạy tại cộng đồng; Chủ nhiệm các Câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hoá người Thái trắng; Các đội Văn nghệ truyền thống tiêu biểu người Thái trắng; trưởng bản, người có uy tín; Công chức, viên chức làm công tác văn hóa , thể thao và du lịch và các lĩnh vực khác có liên quan; Doanh nghiệp, HTX hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện được tập huấn truyền dạy phương pháp, kỹ năng bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu Lễ hội “Kin Pang then” của người Thái trắng, xây dựng sản phẩm phát triển du lịch; những kiến thức về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tổng quan về di sản văn hóa phi vật thể, trong đó nêu bật vị trí, vai trò, giá trị của các loại hình di sản văn hóa phi vật thể; Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, bảo vệ phát huy di sản văn hóa trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa của Lễ hội; văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần... cùng với đó các học viên sẽ được thảo luận và thực hành về thực hiện các làn thiệu hát, múa  then trong Lễ hội “Kin Pang Then”.

anh tin bai

Khai mạc lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, nhằm truyền dạy phương pháp, kỹ năng bảo tồn lễ hội Lễ hội “Kin Pang then” của người Thái trắng, xây dựng sản phẩm phát triển du lịch Quỳnh Nhai góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số từ đó là động lực để phát triển kinh tế bền vững gắn với phát triển du lịch Quỳnh Nhai./.

Tác giả: Văn Thiệu - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập