ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC XÃ CHIỀNG BẰNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ XXII, NHIỆM KỲ 2020-2025
Địa chỉ hòm thư công vụ

 

 

 

Stt

Họ tên

Địa chỉ hòm thư

1

Ủy ban nhân dân xã Chiềng Bằng

ubndchiengbang.quynhnhai@sonla.gov.vn

2

Công an xã Chiềng Bằng

caxcbang.quynhnhai@sonla.gov.vn

3

Lường Văn Nguýn

nguynlv.quynhnhai@sonla.gov.vn

4

Tòng Văn Don

dontv.quynhnhai@sonla.gov.vn

5

Mè Văn Phái

phaimv.quynhnhai@sonla.gov.vn

6

Quàng Văn Quyết

quyetqv.quynhnhai@sonla.gov.vn

7

Điêu Quỳnh Nga

ngadq.quynhnhai@sonla.gov.vn

8

Là Văn Thâng

thanglv88.quynhnhai@sonla.gov.vn

9

Tòng Thị Phương

phuongtt.quynhnhai@sonla.gov.vn

10

Lù Thị Duyên

duyenlt85.quynhnhai@sonla.gov.vn

11

Tòng Văn Tại

taitv83.quynhnhai@sonla.gov.vn

12

Lò Văn Sịt

sitlv.quynhnhai@sonla.gov.vn

13

Lù Văn Thiếu

thieulv.quynhnhai@sonla.gov.vn

14

Lò Văn Phúc

phuclv89.quynhnhai@sonla.gov.vn

15

Lường Mạnh Hoàng

hoanglm.quynhnhai@sonla.gov.vn

16

Lèo Thị Hoài Thu

thulth.quynhnhai@sonla.gov.vn

17

Tòng Văn Giót

giottv.quynhnhai@sonla.gov.vn

18

Mè Văn thuận

thuanmv85.quynhnhai@sonla.gov.vn

19

Điêu Chính Toàn

toandc.quynhnhai@sonla.gov.vn

20

Đoàn Tuấn Anh

anhdt.quynhnhai@sonla.gov.vn

21

Lò Văn Chiến

chienlv.quynhnhai@sonla.gov.vn

22

Ngần Văn Hóa

hoanv91.quynhnhai@sonla.gov.vn

23

Lò Văn Sáng

sanglv.quynhnhai@sonla.gov.vn

24

Lò Văn Tụ

tulv.quynhnhai@sonla.gov.vn

 

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG BẰNG

Địa chỉ: Bản Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai

Email: ubndchiengbang.quynhnhai@sonla.gov.vn