Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024 tại xã Mường Giôn
Ngày 10/4, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Quỳnh Nhai do đồng chí Ngô Quý Ngự, Trưởng phòng Nội vụ huyện làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác Cải cách hành chính và công tác Nội vụ năm 2024 tại xã Mường Giôn. 

Kết quả kiểm tra cho cho thấy, trong năm 2023, và quý I/2024, UBND xã Mường Giôn đã quán triệt và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, ban hành các văn bản, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng quy định. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Mường Giôn cơ bản được thực hiện nghiêm túc và đúng quy định, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cơ bản đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định 61/2018/QĐ-TTg ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. Đã thực hiện việc cập nhật, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử. Từ 15/12/2022 đến 14/12/2023 số hồ sơ đã tiếp nhận 3.469 hồ sơ, trong đó: Hồ sơ mới tiếp nhận 0, kỳ trước chuyển sang 0 hồ sơ. Đã giải quyết 3.469 hồ sơ. Năm 2024, từ 15/12/2023 đến 03/04/2024: Số hồ sơ đã tiếp nhận 743 hồ sơ, trong đó hồ sơ mới tiếp nhận là 714, kỳ trước chuyển sang 0 hồ sơ. Đã giải quyết 741 hồ sơ (trong đó số số hồ sơ giải quyết trước hạn 652 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng hạn 89 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết quá hạn 0 hồ sơ). Đang giải quyết 2 hồ sơ chưa đến hạn. Tổ chức thực hiện niêm yết công khai địa chỉ, số điện thoại hòm thư cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Công văn số 490/VPUB-KSTTHC ngày 11/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh. Tổ chức quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ- CP ngày 23/4/2018 tại cấp huyện và cấp xã; ban hành quy chế hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả…

anh tin bai

Đoàn công tác làm việc với UBND xã Mường Giôn

Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cơ bản những nỗ lực cố gắng trong công tác CCHC, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp quản lý Nhà nước trên địa bàn xã. Tuy nhiên đoàn công tác cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế đó là: cần lưu ý thời gian hoàn thành kế hoạch cải cách TTHC, công tác tuyên truyền theo kế hoạch, thời gian ban hành văn bản. Việc niêm yết TTHC, công tác văn thư lưu trữ, việc cập nhật hồ sơ giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa... trong thời gian tới xã Mường Giôn cần đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC; kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC, kiểm soát TTHC trên địa bàn; góp phần nâng cao và tạo sự chuyển biến kỷ luật, kỷ cương, ý thức, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế mà đoàn đã chỉ ra./.

Tác giả: Tòng Định - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập