Quỳnh Nhai tập trung rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023

Để kịp thời phát hiện những thủ tục hành chính không còn phù hợp, rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo, không rõ ràng, gây khó khăn, phiền hà, cản trở cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính (TTHC). Huyện Quỳnh Nhai đã ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023. Theo đó qua rà soát để có kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định TTHC không còn phù hợp, không cần thiết, không đảm bảo nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC; kiến nghị đơn giản hóa TTHC nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện TTHC.

Cách thức rà soát, đánh giá TTHC thực hiện theo quy trình tại Điều 24 Thông tư số 2 của Văn Phòng Chính phủ. Rà soát, đánh giá từng TTHC hoặc nhóm TTHC theo hướng dẫn tại Điều 25, Điều 26 Thông tư số 2 của Văn Phòng Chính phủ và thực hiện theo các biểu mẫu 2, biểu mẫu 3 ban hành kèm theo Thông tư số 2 ngày 31/10/2017 của Văn Phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã triển khai thực hiện Kế hoạch và hoàn thành việc rà soát đúng tiến độ, thời gian quy định, đáp ứng được mục tiêu đề ra; đảm bảo về chất lượng kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và các quy định có liên quan; kết quả rà soát gồm báo cáo, biểu mẫu rà soát, tính toán chi phí tuân thủ TTHC./.

Tác giả: Thu Hà - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập