danh sách các hợp tác xã thủy sản huyện Quỳnh Nhai

 

 

UBND HUYỆN QUỲNH NHAI

TỔ TƯ VẤN THỦY SẢN

 

DANH SÁCH

Hợp tác xã thủy sản trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai

Đến thời điểm 30/6/2017


 

I. XÃ CÀ NÀNG

1. HTX  Nông lâm Thủy sản Giang Lò

- Giám Đốc ông Lò Văn Nguyên

- Địa chỉ giao dịch: Bản Giang Lò - Cà Nàng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại : 01667659420.

- Tài Khoản: 7908201001654; Mã Số Thuế: 5500542553.

II. XÃ MƯỜNG CHIÊN

1. HTX Nông lâm Thủy sản Mường Chiên

- Giám Đốc ông Hoàng Văn Họa

- Địa chỉ giao dịch: Bản Mường Chiên - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0943738044

- Tài Khoản: 7908201001654; Mã Số Thuế: ....................

III. XÃ PẮC MA - PHA KINH

1. HTX Thủy sản Thủy Sinh

- Giám đốc ông Lừ Văn Quý

- Địa chỉ giao dịch : Bản Pắc Ma -  Xã Pắc Ma Pha Kinh - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0168989908

- Tài Khoản : 7908201001841; Mã Số Thuế:5500544134.

 

IV. XÃ CHIỀNG ƠN

1. HTX Thủy sản Chiềng Ơn

- Giám đốc ông Lò Văn Khổ

- Địa chỉ giao dịch : Bản Xe Ngoài  - Chiềng Ơn - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01255045338

- Tài Khoản: 9708201000799; Mã Số Thuế: 5500460181.

2. HTX Vận tải Hợp Lực

- Giám Đốc ông Nguyễn Hữu Sơn

- Địa chỉ giao dịch: Đầu Cầu Pá Uôn - Chiềng Ơn - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại : 0945000999

-  Tài Khoản : 41110000166819; Mã Số Thuế: 5500427462.

3. HTX Thủy sản Hồ Quỳnh

- Giám Đốc bà Lò Thị Phâứ

- Địa Chỉ Giao dịch: Đầu Cầu Pá Uôn - Chiềng Ơn - Quỳnh Nhai 

- Số điện thoại: 01258351529

-  Tài Khoản: 79080201001727; Mã Số Thuế: 5500546149.

4. HTX Thủy sản Trường Đỉnh

- Giám Đốc ông Lù Văn Đỉnh

- Địa chỉ Giao dịch : Bản Xe Ngoài - Chiềng Ơn - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại : 01274343213

-  Tài Khoản: 7908201001631; Mã Số Thuế: 5500542088.

5. HTX Thủy sản Phúc Đún

- Giám Đốc ông Lò Văn Chắt

- Địa chỉ giao dịch: Bản Văn Pán - Chiềng Ơn - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01657969351

-  Tài Khoản: 7908201001829; Mã Số Thuế: 5500549118.

V. MƯỜNG GIÀNG

1. Công ty TNHH Xa Thư

- Giám Đốc ông Lường Văn Ngoa

- Địa chỉ giao dịch: Bản Pá Uôn - Mường Giàng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0948953649

-  Tài Khoản: 7906201002081; Mã Số Thuế: 5500501885

2. HTX Thủy sản Thương Tuyên

- Giám Đốc ông Lừ Văn Tuyên

- Địa chỉ giao dịch: Xóm 7 - xã Mường Giàng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại : 0944267989

 - Tài Khoản : 7908201001858; Mã Số Thuế: 5500423806

3. HTX Thủy Sản Xóm 8

- Giám Đốc ông Điêu Chính Thọ

- Địa chỉ giao dịch: Xóm 8 - Mường Giàng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0948609272

-  Tài KHoản: 7908201001625; Mã Số Thuế:5500542553

VI. Xã CHIỀNG BẰNG

1. HTX Thủy sản Chiềng Bằng

- Giám Đốc ông Lò Văn Khặn

- Địa chỉ giao dịch: Co chặm - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01695409228

-  Tài KHoản: 7908820100760; Mã Số Thuế:5500455237.

2. HTX Thủy sản Bó Ban

- Giám Đốc ông Là Văn Khặn

- Địa chỉ giao dịch:  Bản Bó Ban - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01682545512

- Tài Khoản: 7908201001569; Mã Số Thuế:5500544656

3. HTX thủy sản Co Hả

- Giám Đốc ông Lù Văn Đoan

- Địa chỉ giao dịch: Bản Co Hả - Chiềng Bằng- Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01669333680;

- Tài khoản: 7908201001517; Mã Số Thuế:5500544631

4. HTX Thủy sản bản Bung

- Giám Đốc ông Lường Văn Chaư

- Địa chỉ giao dịch: Bản Bung - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại : 01673365481

- Tài Khoản: 7908201001496; Mã Số Thuế:5500544166

5. HTX NLN Thủy sản Hoa Ban  

- Giám Đốc ông Lò Văn Ban

- Địa chỉ giao dịch: Co Chặm - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01698778479

- Tài Khoản: 7908201001546

- Mã Số Thuế:5500544159

6. HTX Thủy sản Bản Bỉa

- Giám Đốc ông Lò Văn Hốm

- Địa chỉ giao dịch: Bản Bỉa - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01694787418

- Tài Khoản: 7908201001500; Mã Số Thuế: 5500544688

7. HTX Thủy sản Bản Xe

- Giám Đốc ông Lò Văn Hoạn

- Địa chỉ giao dịch : Bản Xe - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01663675589

- Tài Khoản: 7908201001598; Mã Số Thuế:5500544381

8. HTX Thủy sản Pú Hay

- Giám Đốc ông Lò Văn Hòa

- Địa chỉ giao dịch: Bản Bó Ban - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01629335571

- Tài Khoản: ................................; Mã Số Thuế:55005544663.

9. HTX Thủy sản Bản Hậu

- Giám Đốc ông Lù Văn Tụt

- Địa chỉ giao dịch: Bản Hậu - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01696285598

- Tài Khoản: 7908201001602; Mã Số Thuế:5500544712

10. HTX Thủy sản Pom Sinh

- Giám Đốc ông Lò Văn Đi

- Địa chỉ giao dịch : Pom Sinh  - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01629919841

- Tài Khoản: 7908201001619; Mã Số Thuế:5500544328

11. HTX Thủy sản Sáng Tiến

- Giám Đốc ông Lò Văn Sáng

- Địa chỉ giao dịch: Bản Púa - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại : 01675255172

- Tài Khoản : 7908201001683; Mã Số Thuế:5500545988

12. HTX Thủy sản An Bình

- Giám Đốc ông Lò Văn Bình

- Địa chỉ giao dịch: Huổi Púa - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại : 0982330635

-  Tài Khoản : 7908201001530; Mã Số Thuế:5500544670.

13. HTX Thủy sản Bản Én

- Giám Đốc ông Lù Văn Xôm

- Địa chỉ giao dịch: Bản Én - Chiềng Bằng – Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01255829897

- Tài Khoản: 79082010015523; Mã Số Thuế:5500544649

14. HTX Thủy sản Thế Vinh

- Giám Đốc ông Là Văn Tiến

- Địa chỉ giao dịch: Bản Púa - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01686112160

-  Tài Khoản: .............................; Mã Số Thuế:5500548964

15. HTX Thủy sản Nhân Phương

- Giám Đốc ông Lò Nguyên Nhân

- Địa chỉ: Huổi Pay I - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0969730998

- Tài Khoản : 790820100180; Mã Số Thuế: 5500548192

16. HTX Thủy sản Xuân Phúc 689

- Giám Đốc ông Nguyễn Xuân Nguyện

- Địa chỉ giao dịch: Bản Chạ - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0941084888

- Tài Khoản : 7908201001740; Mã Số Thuế :5500547128.

17. HTX Thủy sản Quyết Bằng

- Giám Đốc ông Lò Văn Bằng

- Địa chỉ giao dịch: Huổi Pay I - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0949895104

- Tài Khoản: 790820100182; Mã Số Thuế:55005548643

18. HTX Nông nghiệp thủy sản Phương Bắc

- Giám Đốc ông Là Văn Phương

- Địa chỉ giao dịch: Huổi Cuổi - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0911503999

- Tài Khoản: 7908201001920

- Mã Số Thuế: 55005448185

19. HTX Thủy sản và Du lịch sinh thái Quỳnh Nhai

- Giám Đốc ông Là Văn Phong

- Địa chỉ giao dịch: Bản Huổi Cuổi - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0968760090

- Tài Khoản: 7908201001791; Mã Số Thuế: 5500548509.

20. HTX Thủy sản Thành Hưng

- Giám Đốc ông Mè Văn Hốm

- Địa chỉ giao dịch: Bản Huổi Cuổi- Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01638058222.

- Tài Khoản: 7908201001864; Mã Số Thuế: 5500548932.

21. HTX Thuỷ sản Bản Lóng

- Giám Đốc ông Cà văn Hoản

- Địa chỉ giao dịch : Bản Lóng - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01235129098

-  Tài Khoản: 7908201001785; Mã Số Thuế: 5500548636

22. HTX Thuỷ sản Phong Lan

- Giám Đốc ông Ngần Văn Phong

- Địa chỉ giao dịch: Pom Sinh - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01653328813

-  Tài Khoản: 7908201001762; Mã Số Thuế: 5500548629

23. HTX Thuỷ sản Cá Giống Quỳnh Nhai

- Giám đốc bà Đặng Thị Dân

- Địa chỉ giao dịch: Xóm 7 - Mường Giàng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01657314255

- Tài Khoản: .............................; Mã Số Thuế 5500549492

24. HTX Thuỷ sản Huổi Cuổi

- Giám đốc ông Lò Văn Quyết

- Địa chỉ giao dịch: Huổi Cuổi - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01638374738

- Tài Khoản: 7908201001835; Mã Số Thuế: 5500549439

25. HTX Thuỷ sản Ngọc Chaư

- Giám đốc ông Lù Văn Chaư

- Địa chỉ giao dịch: Bản Én - Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0963446992

- Tài Khoản: 7908201001908; Mã Số Thuế 5500549427.

VII. MƯỜNG SẠI

1. HTX Thủy sản, Thủy cầm Bản Lái

- Giám đốc ông Cà Văn Minh

- Địa chỉ giao dịch: Bản Lái - Mường Sại - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01655495759

- Tài Khoản : 7908201001870; Mã Số Thuế:5500488962.

2. HTX Thủy sản bản Ít B

- Giám Đốc ông Tòng Văn Quý

- Địa chỉ giao dịch  Bản Ít B - xã Mường Sại - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01629922646

- Tài khoản: 7908201001648; Mã Số Thuế:5500545811.

3. HTX Thuỷ sản Ngọc Hùng

- Giám đốc ông Tòng Văn Loán

- Địa chỉ giao dịch: Bản Ít B - xã Mường Sại - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01697045259

-  Tài Khoản: 7908201001893; Mã Số Thuế: 5500549446.

4. HTX Thuỷ sản Bản Coi A

- Giám đốc ông Quàng Văn Hênh

- Địa chỉ giao dịch: Bản Coi A - Mường Sại - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0948945389

- Tài Khoản: 7908201001950; Mã Số Thuế: 5500551734

5. HTX Chăn nuôi tổng hợp Mường Sại

- Giám đốc ông Lò Văn Phát

- Địa chỉ giao dịch: Bản Ít A - Mường Sại - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01685750888 ( Lò Văn Nhất )

- Tài Khoản: 7908201001966; Mã Số Thuế: 5500551741.

VIII: Xã CHIỀNG KHOANG

1. HTX Thủy sản Chiềng Khoang

- Giám Đốc ông Tòng Văn Hưng

- Địa chỉ giao dịch : Bản Hán B - Xã Chiềng Khoang - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0967855492.

- Tài Khoản: 7908201001421; Mã Số Thuế:5500542095.

2. HTX Thủy sản Bản He

- Giám đốc ông Lường Văn Hải

- Địa chỉ giao dịch: Bản He - Chiềng Khoang – Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 01626857387

- Tài Khoản : 7908201001733; Mã Số Thuế:5500547174.

IX. XÃ NẶM ÉT

1. HTX Thủy sản Liệp Muội

- Giám đốc ông Lò Văn Thanh

- Địa chỉ giao dịch: Bản Nà Hừa - xã Nặm Ét - Quỳnh Nhai

- Số điện thoại: 0944891921.

- Tài Khoản: 7908201001710; Mã Số Thuế:55005546156 ./.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập