Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 97/KH-UBND
Ngày ban hành 11/03/2022
Ngày hiệu lực 11/03/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm signed-signed-97.-ke-hoach-giam-ho-ngheo-giai-doan-2022-2030-1.pdf
Văn bản mới