Tổng số: 41
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
304/KH-UBND 04/11/2022 Triển khai chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 274
Tải về 83
146/TB-UBND 07/07/2022 Thông báo kết luận tại cuộc họp giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác giao đất TĐC thủy điện Sơn La trên địa bàn huyện
Lượt xem: 254
Tải về 1
982/UBND-TNMT 19/05/2022 Phối hợp cung cấp thông tin xây dựng văn bản QPPL về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt
Lượt xem: 145
Tải về 0
968/UBND-TNMT 18/05/2022 V/v tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện
Lượt xem: 162
Tải về 0
31/KH-UBND 12/11/2021 Tổ chức thực hiện và giải pháp cấp Giấy chứng nhận quyền SDĐ lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, các nhân trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai theo Chỉ thị 09-CT/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lượt xem: 135
Tải về 1
2532/UBND-TNMT 06/10/2021 V/v tiếp tục rà soát, đăng ký nhu cẩu sử dụng đất, phối hợp cung cấp thông tin, số liệu lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 147
Tải về 0
2511/UBND-VP 05/10/2021 V/v giao phối hợp trong công tác thu hồi đất triển khai các dự án cấp điện trên địa bàn huyện
Lượt xem: 136
Tải về 1
289/KH-UBND 24/09/2021 Kế hoạch về việc thực hiện chỉ tiêu “Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn được thu gom” trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 190
Tải về 2
2380/QĐ-UBND 22/09/2021 Quyết định thành lập Tổ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
Lượt xem: 137
Tải về 0
280/KH-UBND 20/09/2021 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai năm 2021
Lượt xem: 126
Tải về 0
12345