Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09/UBND-VTHT 04/01/2021 V/v hướng dẫn cập nhật hòm thư công vụ vào thông tin cá nhân phần mềm quản lý văn bản và điều hành
Lượt xem: 14
Tải về 0
81/BC-BTCD 16/12/2020 Báo cáo công tác tiếp công dân, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai tháng 12/2020 (từ 16/12/2020-15/12/2020)
Lượt xem: 14
Tải về 0
295/KH-UBND 25/11/2020 Kế hoạch Chuyển đổi số huyện Quỳnh Nhai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 20
Tải về 3
296/KH-UBND 25/11/2020 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 20
Tải về 1
297/KH-UBND 25/11/2020 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số huyện Quỳnh Nhai năm 2021
Lượt xem: 18
Tải về 0
159/KH-UBND 28/04/2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai năm 2020
Lượt xem: 36
Tải về 0
84/TB-VP 24/02/2020 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 24/02/2020 đến 01/3/2020
Lượt xem: 55
Tải về 0
323/KH-UBND 26/12/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 238/KH-UBND của UBND tỉnh Sơn La về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 74
Tải về 0
1855/UBND-VP 18/11/2019 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, vận hành sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành
Lượt xem: 79
Tải về 0
2007/QĐ-UBND 29/10/2019 Quyết định về việc thành lập tổ kiểm tra liên ngành, kiểm tra rà soát việc mua bán, lưu thông sim đã được kích hoạt đăng ký thông tin thuê bao
Lượt xem: 120
Tải về 1
12